توانیابان

محبوب تهران، بر قامت توانیابان

/clothes-for-the-physically-disabled-community

محبوبه رحیمیان، هفتمین نمایش زنده برند محبوب تهران را (برندی برای پوشاک توانیبان) در چهارم مرداد امسال به نمایش گذاشت.