حقوق شهروندی

ارتقای فرهنگ عمومی، برای داشتن جامعه‌ای سالم!

/culture-and-society

با وجود این‌که هنوز تعریف جامعی از «فرهنگ عمومی» وجود ندارد ولی با اصطلاحی پیچیده در این زمینه روبرو هستیم، آن‌چه که مسلم است این است که فرهنـگ همواره در رابطه با جامعه تعریف شده است. اما رابطه فرهنگ عمومی و جامعه چیست؟