خشونت خانگی

اورژانس اجتماعی؛ راه حل آسیب‌های اجتماعی

/social-emergency-introduction

معرفی اورژانس اجتماعی و خدمات قابل ارائه آن در آسیب های اجتماعی از قبیل: کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، خشونت های خانگی و ...