سازمان ملل متحد

27آذر؛ روز جهان عاری از خشونت و افراط‌گری

/a-day-free-of-violence-and-extremism

 روز بیست و هفتم آذر، روز جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری تعیین و نامگذاری شده است.