منابع انسانی

نوجوانان نیروی تازه نفس برای موسسات خیریه

/the-role-of-teens-in-the-promotion-of-charity

در این نوشتار به ضرورت، مزایا و روش بهره‌گیری از نیروی جوان در امور خیریه پرداخته خواهد شد.