هیئت مدیره موسسات خیریه - برچسب:هیئت مدیره موسسات خیریه

برچسب:هیئت مدیره موسسات خیریه

بهبود عملکرد موسسات خیریه، با انتخاب دقیق اعضای هیئت مدیره

/overview-of-the-board-position-in-charities/

هیئت مدیره موسسات، گروهی از افراد هستند که به طور قانونی برای مسئولیت اداره یک موسسه منصوب می شوند. در یک سازمان سودآور، اعضای هیئت مدیره مسئول منافع سهامداران و در یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی، آنها مسئول حفظ منافع ذینفعان، جامعه محلی یا افرادی که توسط موسسه اداره می شوند (مددجویان)،...

سلسله مراتب هیئت مدیره در موسسات خیریه

/choosing-board-members-of-charities/

داشتن علاقه و اشتیاق، شرط کافی برای عضویت در هیات مدیره یک موسسه کارآمد نیست. شاید کسی در هیات مدیره شما باشد که به هدف سازمان‌تان بسیار علاقمند باشد، ولی به امور محاسباتی اشنایی ندارد. از نظر منطقی این فرد، خزانه‌دار خوبی برای سازمان شما نخواهد بود، و تنها به‌خاطر این‌که به سازمان‌تان...