هیئت مدیره موسسات خیریه

انتخاب اعضای هیئت مدیره موسسات خیریه

/choosing-board-members-of-charities

در این نوشتار درباره ارتباط مستقیم موفقیت یک سازمان مردم‌نهاد و تشکیل یک هیئت مدیره کارآمد و توانمند، نکات مفیدی را خواهیم خواند، با ما همراه باشید...