کنوانسیون حقوق کودک

بررسی مشکلات آموزشی کودکان افغان

/educational-problems-for-afghan-children

آموزش بر اساس «کنوانسیون جهاني حقوق کودک» یکي از بنیادي ترین حقوق کودکان است، ولی بسیاری از کودکان افغان از این حق محرومند و سئوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا تحصیل کودکان افغان به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد؟