کودکان افغان

بررسی مشکلات آموزشی کودکان افغان

/educational-problems-for-afghan-children

به رغم اینکه آموزش بر اساس «کنوانسیون جهاني حقوق کودک» یکي از بنیادي ترین حقوق کودکان است، بسیاری از کودکان افغان به دلایل مختلف از این حق محروم هستند، ممانعت از تحصیل کودکان مهاجر اولین بازخوردی که به کودک می‌دهد این است که با سایر کودکان فرق دارد و تبعیض می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات روانی و ... باشد. و سئوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا تحصیل کودکان افغان به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد؟...