TED

آیا باید روش کمک کردنمان را عوض کنیم؟!

/donate-differently

سخنرانی «جو سان» متخصص فناوری در امور نیکوکاری در خصوص نقش و اهمیت فناوری در حوزه نیکوکاری و تغییراتی که فناوری در این حوزه ایجاد کرده است، پاسخی است به این موضوع که آیا باید تغییرات را پذیرفت؟!