آگهی امنستی در ترکیه که به سبک خطاطی اسلامی  نوشته شده: هزاران پناهنده به دلیل آنکه اجازه ندارند با قانونی و امن از مرز بگذرند در رنج‌اند. در کادر نیز نوشته شده: جان انسان‌ها در میان مرزها گم شده است.