مديران عامل، اعضای هيات مديره و نمايندگان موسسات خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان خراسان و اصفهان (كسا) با بنيان‌گذار، مديرعامل و اعضای هيات امنا و مديره محک ديدار كردند.


توانمندسازی موسسات خيريه در شهرستان‌ها توسط محک

آراسب احمدیان، مديرعامل محک در آغاز اين دیدار با شرح گزارش مقدماتی در خصوص شكل‌گيری همكاری محک با اين موسسات گفت: «محک در حالی آخرين سال از دومين برنامه استراتژيک خود را می‌گذراند كه توسعه خدمات از طريق ايجاد سازمان‌ های مشابه در شهرستان‌ها يكی از گزينه‌های استراتژيک بوده است. همچنين يكی از موضوعات مهم برنامه استراتژيک محک پاسخگويی و گسترش عادلانه خدمات اين سازمان در شهرستان‌ها بوده است و دیدار امروز نيز نمونه موفقی از عملی شدن اين موضوع است.» 

احمدیان افزود: «روش‌های متفاوتی از گسترش فعالیت در شهرستان‌ ها از طريق ايجاد شعب تا استفاده از همراهی سازمان‌های همکار در ساير استان‌ ها مورد بررسی قرار گرفت تا اينكه قرارداد دو جانبه محک با دو موسسه خيريه خراسان و کسا در سال 1395 با باور به تأثیر ظرفيت‌سازی در ايجاد موسسات مردم‌ نهاد مشابه در شهر‌های مختلف و با هدف يكپارچه‌سازی و توزیع عادلانه خدمات به كودكان مبتلا به سرطان تحت پوشش و خانواده‌هايشان امضا شد.»

 

مشاركت موسسات فعال در شهرستان‌ها برای حمايت از كودكان مبتلا به سرطان

در ادامه، بنيان‌گذار محک با ابراز خرسندی از عملياتی شدن پروژه توانمندسازی موسسات فعال در شهرستان‌ها در حمايت از كودكان مبتلا به سرطان گفت: «قدردان تمامي همراهانی هستيم كه محک را در ارائه خدمات درمانی و رفاهی به كودكان مبتلا به سرطان در سراسر سرزمين‌مان ياری می كنند.» 

وی افزود: «مشاركت موسسات فعال در شهرستان‌ها كه شناخت بيش‌تری از نيازها و مشكلات جامعه در بافت بومی دارند، نقش مؤثری در حمايت محك از فرزندانش در استان‌های مختلف كشور از جمله خراسان و اصفهان داشته است.»

 

ارائه خدمات يكپارچه و عادلانه به كودكان محک در سراسر ايران

شيرين صديق‌نژاد، مدير دفاتر شهرستان‌ها در محک با ارائه گزارشات آماری درباره فعاليت‌های دو جانبه محک با موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان خراسان و موسسه خيريه كسا در اصفهان گفت: «تمامی خدمات درمانی و رفاهی محک با همكاری و حضور 71 نفر از داوطلبان مددكاری در تهران و 62 نفر از داوطلبان مددكاری در شهرستان‌ها ارائه می‌شود.»

وی افزود: «با شناسايی، ظرفيت‌سازی و كمک به ايجاد موسسات غير دولتی در شهرستان‌‌ها دسترسی كودكان مبتلا به سرطان به حمایت‌های محک با سهولت بیش‌تری صورت می‌گیرد و زمینه تحقق هر چه بیش‌تر توزیع خدمات یکپارچه و عادلانه در سراسر ايران محقق می‌شود.»

صدیق نژاد، تداوم درمان كودكان به دليل سهولت دسترسی به خدمات، پرداخت هزينه‌های درمانی در محل سكونت بيمار و خانواده، استحکام نهاد خانواده و امنیت شغلی والدین به واسطه جلوگيری از مهاجرت و به دنبال آن تأمین امنيت روانی كودک و ديگر اعضای خانواده را از جمله نتايج برون‌سپاری ارائه خدمات همه‌جانبه به كودكان مبتلا به سرطان محک در شهرستان‌‌‌ها دانست.

 

انتقال تجربيات و دانش 25 ساله

در ادامه این دیدار مديران عامل موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان خراسان و موسسه خيريه كسا در اصفهان پرسش‌هایی درباره نگاه استراتژيک در برنامه‌ريزی اهداف بلند مدت و عمل كردن به اصول پاسخگويی و شفافيت كه از ارزش‌ های محک هستند، مطرح کردند و از تجربيات و دانش اين سازمان در طول 25 سال فعاليت‌اش جويا شدند.

 

توسعه خدمات درمانی و رفاهی محک در محل زندگی كودكان

محک با باور به اينكه ظرفيت‌ سازی و كمک به ايجاد موسسات مردم‌ نهاد بومی در حوزه سرطان كودک می‌تواند در فراگيری و يكپارچه‌ سازی خدمات همه‌ جانبه به فرزندان اين سرزمين مؤثر باشد، می كوشد با به اشتراک ‌گذاشتن به‌ روزترين دانش و تجربيات خود و نيز حمايت مالی، اين موسسات را در مسير توانمند‌شدن همراهی ‌كند. حمايت مستمر دوجانبه از سوی محک و سایر موسسات همکار فعال در حوزه سرطان کودک در شهرستان‌ها موجب ارائه شايسته‌ترين خدمات در محل زندگی کودک می‌شود تا هيچ خانواده‌ای در مسير درمان فرزند خود تنها نماند و در تمام مسير درمان همه حمايت‌های لازم را به طور يكسان در سراسر ايران دريافت نمايد.