امور خیریه

چگونه موسسات خیریه را ارزیابی کنیم؟

/how-we-evaluate-charities

در این نوشتار خواهیم خواند: ارزیابی موسسات خیریه | شاخص‌های ارزیابی عملکرد موسسات خیریه | ارزیابی عملکرد موسسات خیریه | شفاف سازی عملکرد موسسات خیریه


آنچه نیکوکاران باید درباره خیریه های محصول محور بدانند!

/product-oriented-charities

در این نوشتار خواهیم خواند: تعریف خیریه محصول محور | ارزیابی موسسات خیریه محصول محور


مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران

/tci-csr

مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران در قالب فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تعریف شده است.