ﺷﺮح فعالیت ها:


ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿتهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (CSR) ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای آن اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌ها در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : 


فعالیتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : 

 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮاد آﻣﻮزی
 • ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد
 • ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ... و ﻋﯿﺎدت از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺑﯿﻤﺎران، ﻣﻌﻠﻮﻻن 
 • اﻋﻄﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ زوج ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ... 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎز - ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن، ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ 
 • حماﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص، آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه‌های ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن
 • ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﺎﻧﺒﺎز
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از دورهﻫﺎی ﮐﺎرورزی رﺷﺘﻪﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات 
 • ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐتهای ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ و اﻟﮕﻮﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 • ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و اﻋﯿﺎد ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم 
 • اﺧﺘﺼﺎص روزی در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان « روز اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ » ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﻣﻮر ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن 
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻟﮕﻮﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 • ﺗﺮوﯾﺞ اﻣﺮ ورزش در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر

فعاﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی :

 • ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات 
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ، درﻣﺎﻧﮕﺎه، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﺘﺎم، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻌﻠﻮﻻن، زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ... 
 • ﮐﻤﮏ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت، زﯾﺎرﺗﮕﺎه‌ها و اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ، اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ
 • ساﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ... 
 • اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪی از ﺟﻮاﯾﺰ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
 • اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻃﺮح‌های ﺷﺮﮐت‌های ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ 
 • اﻫﺪاء اﻟﺒﺴﻪ و ﭘﻮﺷﺎك و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت IT و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و اﻧﺠﻤﻦ‌ها
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت IT و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوری 
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ 
 • ﻃﺮاﺣﯽ، اﺳﺘﻘﺮار و راﻫﺒﺮی راﯾﮕﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ
 • اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
 • ﻣﺴﺎﻋﺪت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﮐﺎرﮔﺮان و ... ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎء و ... 
 • حمایت و ﮐﻤﮏ در ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب، ﻣﺠﻠﻪ، ﻓﯿﻠﻢ و ... و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺮوم 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و ... 
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ 
 • ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم 
 • اراﺋﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ... 

فعاﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ : 

 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن روز ﻫﻮای ﭘﺎك ، زﻣﯿﻦ ﭘﺎك و ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮر، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت 
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎم در ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح روز درﺧﺖ ﮐﺎری 
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻟﻮدگی‌های زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ

ﮔﺎم ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و روش‌های ﮐﺎر و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺷﺮح ﻓﻌﺎلیت‌ها ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد، ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. 

روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎری ﮐﺮد: 

 1. ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع)
 2. اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن
 3. اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
 4. اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ.

ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪام ﺳﻄﺢ را ﺑﺮای ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ، ﭼﺮﺧﮥ «PDCI» اﺳﺖ. 

 Plan-Do-Check-Improve (ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﺟﺮا، ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﻬﺒﻮد) ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮ 6 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ 6 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 

 • ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ  
 • ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ  
 • تدوﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
 • ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
 • ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
 • ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد

 

 

منبع: شرکت مخابرات ایران