خیریه طلوع بی نشان ها

سینمای سیار برای کارتن خواب های تهران

/homeless-documentary-tehran

موضوع این مستند ترک مواد مخدر و بازگشت دوباره به زندگی کسانی است که در این مسیر قرار گرفته‌اند؛