داوطلب

چگونگی جذب نیروی داوطلب؟

/volunteerrecruitment2

چگونه می توان همکاری افراد و شرکت‌های مختلف را برای کار داوطلبانه جلب نمود؟ برای همکاری سازنده با داوطلبان، تنها جلب نظر داوطلبان به فعالیت در موسسه‌ کافی نیست! باید بدانید این تازه آغاز راه است


چگونه داوطلبان را جذب کنیم؟

/volunteerrecruitment

چرا یک داوطلب حاضر می شود زمان و تخصص خود را بدون چشم داشت مالی در اختیار شما قرار دهد؟ مهمرتین بخش کار داوطلبانه، داوطلبان هستند! در مورد اهداف و انگیزه های آنها بیاموزید.  سازمان ها، افراد متخصص و یا جوانهای تازه کار، می توانند انگیزه های گوناگونی از همکاری داشته باشند