سازمان ملل

چگونگی اخذ «مقام مشورتی» از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل

/advisory-board-of-the-united-nations-economic-and-social-council

در این نوشتار با روند درخواست و ثبت مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به همراه لیست سازمان‌های ایرانی دارای مقام مشورتی سازمان ملل، آشنا می‌شویم، با ما همراه باشید...