شرکت مخابرات ایران

مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران

/tci-csr

مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران در قالب فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تعریف شده است.