شفافیت

نقش رفتار اجتماعی مطلوب(نیکوکاری) به عنوان یک سرمایه اجتماعی

/the-role-of-good-social-behavi

در این نوشتار مقاله «نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) در ارتقاء سازه‌های سرمایه اجتماعی»، که در اولین همایش ملی خیر ماندگار در تاریخ 1 و 2 اسفندماه 1395، توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء ارائه شد را باهم مرور می‌کنیم....


چگونه موسسات خیریه را ارزیابی کنیم؟

/how-we-evaluate-charities

در این نوشتار خواهیم خواند: ارزیابی موسسات خیریه | شاخص‌های ارزیابی عملکرد موسسات خیریه | ارزیابی عملکرد موسسات خیریه | شفاف سازی عملکرد موسسات خیریه


آنچه نیکوکاران باید درباره خیریه های محصول محور بدانند!

/product-oriented-charities

در این نوشتار خواهیم خواند: تعریف خیریه محصول محور | ارزیابی موسسات خیریه محصول محور