فاندینو

جمع‌سپاری مالی؛ دوبله قسمت «بازگشت به مدرسه» از مجموعه انیمیشن‌های دوستان خیالی»

/imaginary-friend-society-return-to-school97

«ویکی‌نیکی» یک بار دیگه میخواد با کمک دستان مهربان شما در سامانه «فاندینو»، انیمیشن‌ قسمت «بازگشت به مدرسه» از مجموعه انیمیشن‌های دوستان خیالی رو دوبله کنه. شما هم می‌تونید تو این پروژه مشارکت کنید.


جمع‌سپاری مالی موفق؛ دوبله قسمت «پرتو درمانی» از مجموعه انیمیشن‌های دوستان خیالی

/crowd-funding-imaginary-friend-society

تکمیل مبلغ مورد نیاز برای دوبله قسمت «پرتو درمانی» از مجموعه انیمیشن‌های دوستان خیالی در سامانه جمع‌سپاری مالی «فاندینو»