فرهنگ سازمانی

نقش فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد موسسات خیریه

/organizational-culture-charities

در این نوشتار به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها پرداخته می‌شود.