فقرزدایی

5 راهبرد «فقر‌زُدایی با بودجه صفر»

/eliminating-poverty

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و شمار بالای اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند، استفاده از راهبردهایی در قالب تبدیل یارانه سیاه به یارانه سپید و برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» می‌تواند راهکاری موثر باشد.