موسسه خیریه کهریزک

نوع دوستی مرز نمی شناسد

/altruism-no-boundaries

در این نوشتار خواهیم خواند: بازدید بانوی نیکوکار لوری د لوکا، از موسسه خیریه کهریزک