همراه اول

مسئولیت اجتماعی همراه اول

/mci-csr

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مسئولیت و پاسخ گویی سازمان ها به عنوان پایه و اساس رفتارشان در اجتماع تاکید دارد و هدف آن کسب و کار مسئولانه همراه با تولید ثروت است.