کارتن خوابی

برای کمک به «افراد بی‌خانمان»؛ پول همیشه کارساز نیست!

/a-guide-to-help-homeless

بی‌خانمانی یکی از معضلات بزرگ جوامع امروزی است و به خیابان‌های شهر ما محدود نمی‌شود. این بحران حتی در بزرگ‌ترین شهرهای پیشرفته جهان نیز مشاهده می‌شود. ولی چگونه باید به این افراد کمک کرد؟!