همکاران و همراهان ویکی‌نیکی

«ویکی‌نیکی» پلتفرمی است تحت مسئولیت یک شرکت فعال در زمینه IT ، توسعه دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ که به خیریه‌ها در جهت دیجیتالی شدن آن‌ها، کمک می‌کند. 

از آنجاکه «ویکی‌نیکی» به عنوان پل ارتباطی میان خیریه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی (در مسیر محقق شدن مسئولیت اجتماعی آنها) و همچنین نیکوکاران و خیّرین عمل می‌کند، طبیعتاً همراهان زیادی نیز در این مسیر با او همکاری می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: