شخصیت نیک‌رای

 

 

شما نیک رای هستید؛ یک نیکوکار روشن فکر.

  • شما در هر زمان و هر مکان که بتوانید به صورت فعالانه و پرشور کمک می کنید.
  • شما خوشبین هستید و می خواهید جهان جای بهتری برای زندگی باشد.
  • شما فرد دلسوزی هستید و به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه جزء اولین نفراتی هستید که پول و وقت خود را به دیگران می بخشید.
  • شما دوست دارید در جریان تاثیراتی که بر موسسات خیریه می­گذارید قرار بگیرید و به صورت فعالانه درگیر کارها و خدمات آن ها باشید.
  • برای کمک کردن، بیشتر به صدای عواطف و احساسات خود گوش می دهید نه منطق و اصول.

شما به عنوان یک نیک رای، به دنیا آمده اید که دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنید. شما همیشه به دنبال کمک کردن به دیگران از روش های جدید و متفاوت هستید. دوستان و اطرافیان، شما را به عنوان فردی مهربان، دلسوز و همیشه آماده کمک می شناسند. 

شما کاملاً مایلید که با خیریه های تحت حمایت خود در ارتباط باشید و در جریان پیشرفت ها و فرصت های جدید آنها قرار بگیرید.

شما برای کمک به دیگران برپایه عواطف و احساسات تصمیم می گیرید، بنابراین حامی خیریه هایی می شوید که قلب شما را لمس می کنند.

یک نیک رای، هر زمان که امکان پذیر باشد در کارهای داوطلبانه شرکت می کند و از روش های گوناگون برای نیازمندان منابع مالی و غیرمالی جمع آوری می کند. او تا جایی که بتواند کمک می کند.

 

شخصیت نیکوکاری شما شبیه به:

فرآواز فروردین