از هر 20 نفر یک نفر دچار افسردگی است.
افسردگی یک نقص ذهنی است.