دومین نشست انجمن پایان کارتن خوابی اصفهان برگزار می‌شود. در این نشست همچنین دفتر انجمن این موسسه نیز افتتاح خواهد شد. این انجمن چندسالی است که در حوزه بهبود وضعیت کارتن‌خواب‌ها و ریشه‌کنی آن فعالیت می‌کند.