با رعایت كردن هر چند ساده می‌توانیم جلوی فاجعه‌ها را بگیریم.

حواسمان به محیط زیست‌مان باشد.

زمین فقط برای ما نیست...