«خیرات نان سفره‌های علوی»، نام طرحی است که بنیاد خیریه «وفاق سبز علوی» کشور از سال 1392 طراحی و اجرا نموده است.
در این طرح افرادی که مایل به مشارکت هستند، مبلغی برای خرید بن‌های مختلف تهیه نان پرداخت می‌کنند و در نهایت این بن‌های خریداری شده در اختیار نیازمندان شناسایی شده، قرار می‌گیرد. 

نمونه بن‌های قابل خرید روش‌های مشارکت در طرح خیرات نان

پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت موسسه
کانال کمپین خیرات نان تلگرام

 


نانی به غیرت آغشته
متن نوشته شده به قلم عرفان نظر آهاری

فرشته کنار بسترش آمد و قرصی نان برایش آورد و گفت: «چیزی بخور! پهلوان رنجور. سال‌هاست که چیزی نخورده‌ای. گرسنگی از پای درت می‌آورد. ما چیزی نمی‌خوریم چون فرشته‌ایم و نور می‌خوریم.
تو اما آدمی و آدم‌ها بسته نان و آبند.
پهلوان رنجور لبخند زد، تلخ و گفت: «تو فرشته‌ای و نور می‌خوری، ما هم آدمیم و گاهی به جای نان و آب، غیرت می‌خوریم. تو اما نمی‌دانی غیرت چیست، زیرا آن روز که خدای غیور غیرت را قسمت می‌کرد تو نبودی و ما همه غیرت آسمان را با خود به زمین آوردیم.»
فرشته گفت: «من نمی‌دانم اینکه می گویی چیست، اما هر چه که باشد ضروری نیست، چون گفته‌اند که آدم‌ها بی آب و بی نان می‌میرند. اما نگفته‌اند که برای زندگی بر زمین، غیرت لازم است.»
پهلوان گفت: «نگفته‌اند تا آدم‌ها خود کشفش کنند. نگفته‌اند تا آدم‌ها روزی بپرسند چرا آب هست و نان هست و زندگی نیست؟ نگفته‌اند تا آدم‌ها بفهمند آب را از چشمه می‌گیرند و نان را از گندم. اما غیرت را از خون می‌گیرند و از عشق و غرور.»فرشته چیزی نگفت چون نه از عشق چیزی می‌دانست و نه از خون و نه از غرور. فرشته تنها نگاه می‌کرد.
پهلوان به فرشته گفت : «بیا این نان را با خودت ببر. هیچ نانی دیگر ما را سیر نخواهد کرد. ما به غیرت خود سیریم.»
فرشته رفت. فرشته نان را با خود به آسمان برد و آن را بین فرشته‌ها قسمت کرد و گفت: «این نان را ببویید. این نان متبرّک است. این نان به بوی غیرت یک انسان آغشته است.»