خیریه کودکان فرشته‌اند، با نزدیک شدن به ایام عید، طرحی برای خرید لباس عید کودکان نیازمند و مبتلا راه اندازی نموده است.