جذب منایع

تهیه لباس گرم برای خانواده ها و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست یزد

/2nate-warm-cloth

زمستان گرم : پروژه تهیه پتو و شال و کلاه و دستکش بافت برای خانواده ها و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست یزد