نشست بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با همکاری پویش بدسرپرست تنهاتر است و شهرداری تهران به منظور واکاوی معضل برخورد با کودکان کار. باید با این کودکان چه کرد؟ دستگیری یا جذب؟!
این نشست با حضور مهناز افشار سخنگوی این پویش برگزار خواهد شد.