بین المللی


کمی صبر کنید...

گروه احیا

148582149 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

سرای احسان

148582110 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

فعالیت برخی از موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) بین المللی است. این موسسات با هدف کمک به نیازمندان در سراسر جهان فعالیت خود را شروع کرده‌اند.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه بین المللی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی