بنیاد «کف» هر ساله گزارش مفصلی از بررسی‌های در سه شاخص جهانی نیکوکارانه یعنی «کمک مالی به خیریه‌ها»، «مدت زمان کار داوطلبانه» و «کمک به افراد غریبه»  منتشر می‌کند.

این نوشتار طبق گزارش سال 2018، سه شاخص جهانی نیکوکاری بنیاد CAF را بر اساس سن افراد مشارکت کننده،  بررسی و تحلیل نموده است :


بررسی شاخص «کمک به افراد ناشناس» بر اساس سن


درصد مشارکت جهانی در کمک به افراد غریبه بر حسب سننمودار 1 : درصد مشارکت جهانی در کمک به افراد غریبه بر حسب سن


 • در سطح جهان، احتمال کمک به افراد غریبه در گروه‌ سنی 49-30 سال، بیشتر است.

 • گروه سنی 15 تا 29 سال با نزدیکترین رتبه به گروه سنی 49-30، در الگوی رفتاری کمک به افراد غریبه، گزارش شده‌اند.

 • بهبود در رتبه «کمک به افراد ناشناس» در همه گروه‌های سنی در سال جاری گزارش شده است.
  اما فاصله بین گروه سنی (شکاف سنی) بین گروه‌های سنی جوان‌تر و کسانی که در گروه سنی بالای 50 هستند، گسترش یافته است.

 •  بیش از 50% از افراد در گروه‌های سنی جوان‌تر، اذعان داشته‌اند که بیشتر به افراد ناشناس کمک کرده‌اند.

 •  46.5‌درصد از افراد در گروه سنی بالای 50 سال کمک به غریبه‌ها را انتخاب کرده‌اند.
   در این گزارش‌ها آمده است که انتخاب کمک به افراد ناشناس برای گروه سنی بالای 50 سال، تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است. آمارها تغییری کمتر از 2% از سال 2015 که بالاترین امتیاز برای گروه سنی بالای 50 سال در رفتار کمک به افراد غریبه ثبت شده است را نشان می‌دهد.

 • از سال 2013 به بعد، شاهد روند رو به افزایش الگوی کمک به افراد غریبه در گروه‌های سنی جوان‌تر هستیم.

 • کشورهایی که احتمال کمک به افراد غریبه در گروه سنی بالای 50 سال در آن‌ها بیشتر است، عبارتند از :
  «پاراگوئه»
  «لبنان» 


بررسی شاخص «کمک مالی به خیریه‌ها» بر اساس سن


مشارکت جهانی در کمک مالی به خیریه‌ها بر اساس سننمودار 2 : مشارکت جهانی در کمک مالی به خیریه‌ها بر اساس سن


در حالی‌که «CAF» در تلاش است به طور مداوم نشان دهد که در سطح جهان، احتمال کمک مالی با سن افراد رابطه مستقیم دارد، اما گزارش سال جاری چیزی جز این را نشان می‌دهد.

 • افرادی که در گروه سنی بالای 50 هستند از کسانی‌که سنشان بین 30 تا 49 سال است، تمایل بیشتری برای کمک به خیریه‌ها از خود نشان نمی‌دهند.
  در حال حاضر برای هر دو گروه سنی ذکر شده، کاهش قابل توجهی در میزان کمک مالی به خیریه‌ها، گزارش شده است.

 • میزان مشارکت افراد جوان‌تر یعنی گروه سنی 15 تا 29 سال در الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه‌ها، نسبت به جمعیت کل جهان، حدود یک چهارم (‌25%‌) گزارش شده است.

 • رابطه سن و وضعیت اقتصادی کشورها در شاخص «کمک مالی به خیریه‌ها»

با نگاهی دقیق‌تر به انواع کشورها از نظر اقتصادی (توسعه‌یافته، در حال توسعه و در حال گذار)، کاملا مشخص است که:

- در کشورهای توسعه‌یافته  افراد بالای 50‌سال هنوز هم به میزان قابل توجهی بیشتر از گروه‌های سنی جوان‌تر الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه‌ها را انتخاب کرده‌اند.
- در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار، گروه‌های سنی جوان‌تر یعنی 30-49 سال هستند که بیشترین درصد مشارکت در کمک مالی به خیریه‌ها را داشته‌اند. 


کشورهای توسعه‌یافته از بالاترین سطح مشارکت جوانان، برخوردار می‌باشند.


میزان مشارکت گروه‌های سنی جوان‌تر  در شاخص کمک مالی به خیریه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته 35٪ و در کشورهای در حال توسعه 23٪ می‌باشد.

در کشورهای توسعه یافته میزان شکاف سنی بیشتری بین گروه‌های سنی قدیمی‌تر و گروه سنی‌ جوان‌تر دیده می‌شود.
بطوریکه در کشورهای توسعه‌یافته، میزان مشارکت در کمک مالی به خیریه‌ها 46‌درصد در گروه سنی بالای 50 و میزان مشارکت 35‌درصدی در افراد گروه سنی 15 تا 29 سال، گزارش شده است.بررسی شاخص «مدت زمان کار داوطلبانه» بر اساس سنمیزان مشارکت جهانی در امور داوطلبانه بر اساس سننمودار 3 : میزان مشارکت جهانی در امور داوطلبانه بر اساس سن


 • امسال مدت زمان کار داوطلبانه در میان افراد با گروه سنی زیر 50 سال، افزایش جهانی داشته است.
  اگرچه این افزایش برای دو گروه سنی جوان‌تر زمانی‌که به‌طور جداگانه بررسی می‌شوند نیز دیده می‌شود، ولی این‌کار به لحاظ آماری معنی‌دار نیست و نتیجه حاصله، واقعی نخواهد بود.

 • از سال 2013 تاکنون، مدت زمان کار داوطلبانه در گروه سنی بالای 50‌سال روندی نزولی داشته است.

 • اگرچه مطابق نمودار 3، میزان مشارکت در امور داوطلبانه برای گروه سنی 15 تا 29 طی 5سال اخیر، پهن و بیشتر نزدیک به تخت است ولی باز هم در طی زمان روند رو به افزایشی را نشان می‌دهد.

 • برای گروه سنی 29-15 در مقایسه با امتیاز 18٪ در سال 2011 و امتیاز سال جاری، روندی رو به رشد در امور داوطلبانه ثبت شده است.
  این روند طی 5سال گذشته برای گروه سنی 30 تا 49 ، وضوح کمتری دارد.

 • رابطه سن و وضعیت اقتصادی کشورها در شاخص «مدت زمان کار داوطلبانه»

- در حالی‌که سطح مشارکت داوطلبانه برای گروه‌های سنی متفاوت در کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال‌توسعه، تفاوت بسیار اندکی با هم دارند اما تفاوت میزان مشارکت در گروه‌های سنی مختلف برای اقتصادهای در حال‌گذار بسیار بیشتر گزارش می‌شود.

- در کشورهایی با اقتصاد در حال گذار، افراد کمتر از 15‌سال بیشتر از افراد بالای 50 سال در امور داوطلبانه مشارکت دارند.

- میزان مشارکت در امور داوطلبانه در کشورهای در حال گذار در گروه‌های سنی کمتر از 15 سال در حدود 19٪ و در گروه سنی بالای 50 سال در حدود 11٪ ، گزارش شده است.