به گزارش ویکی نیکی، خوان ماتا، ستاره اسپانیایی منچستریونایتد کمپینی را ایجاد کرده است که به موجب آن خود را ملزم نموده که هر سال یک درصد از مبلغ قرارداد خود را صرف امور خیریه و کمک به کودکان محروم و بی‌سرپرست کند. به عقیده این بازیکن، خانواده جهانی فوتبال، اعم از بازیکنان، مربیان، مدیران، باشگاه‌ها و حتی فدراسیون‌ ها باید در مسیر ایجاد دنیایی بهتر حرکت نمایند.

بعد از خوان ماتا، هوملس نیز در کمپین حمایت از کودکان محروم شرکت کرد.

هوملس در مصاحبه با گاردین در این خصوص گفت: «به محض این که شنیدم که عزمی جدی برای کمک به کودکان محروم وجود دارد، دریافتم که این فرصتی برای فوتبال جهت بهبود اوضاع جهان است و خواستم تا در این کار سهیم باشم. حس می کنم که می‌توانیم در این گونه کارها بیش‌تر شرکت کنیم.»


به اعتقاد هوملس اگر هر عضو خانواده جهانی فوتبال با اختصاص یک درصد از درآمدش در این زمینه همراهی کنند، می‌توان پروژه‌های ورزشی را گسترش داده و در جهت پیشرفت جوانان کشورهای جهان گام برداشت.