شرح پروژه

پدر خانواده در حالی که برای تامین نیازهای اولیه خانواده‌اش ناتوان است و مدیون سایر هزینه‌های فرزندش است ، پس از آن که ما نتوانستیم به او کمک کنیم به ناچار با پول قرضی برای فرزند معلولش ویلچر خریداری کرد.

معلولیت فرزند ۸ ساله‌اش مادرزادی است و داشتن ویلچر مناسب از حداقل نیازهای او محسوب می‌شود.

تامین بدهی ناشی از این خرید و سایر هزینه‌ها، هم پدر را از دین و قرض نجات می‌دهد وهم قرض دهنده را تشویق می‌کند تا با دریافت به موقع پولش به چنین اقداماتی تشویق شود.

امیدواریم سایر نیازهای این کودک ۸ ساله وخانواده‌اش هم  به نوعی تامین شود.


هزینه‌های مورد تقاضای این پروژه

  1. قیمت ویلچر ۲ میلیون تومان
  2. سایر هزینه‌ها تا کنون ۱/۵ میلیون تومان


مبلغ مورد نیاز پروژه

مبلغ مورد نیاز موسسه خیریه: 35,061,000 ریال

سهم ۷ درصدی مهربانه: 2,639,000 ریال

مبلغ کل پروژه: 37,700,000 ریال


سوابق و پیشینه

سازمان مردم نهاد موسسه نیکوکاری امام رضا (ع) دودج زرقان با شماره ثبت ۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۱۱۳۰ و شماره پروانه فعالیت ص/۹۷/۴۵/۵۶۴۱ صادره از طرف فرمانداری شیراز برای کمک رسانی به ایتام و بیماران و مستمندان و فقرا تاسیس شده و از طریق هدایا واعانات خیرین انجام وظیفه می‌نماید.