بنیاد CAF

5 اسفند؛ روز بزرگداشت زن و زمین

/sepandarmazgan-celebration

پنجمین روز ماه اسفند در ایران باستان، روز بزرگداشت زن و زمین نام‌گذاری شده است. به مناسبت این روز آخرین بررسی بنیاد کف در سال 2018 را مطالعه و نتیجه خواهیم گرفت که آیا زنان نیکوکارتر از مردان هستند؟!


بررسی تاثیر سن افراد بر میزان مشارکت‌های اجتماعی | گزارش 2018 بنیاد CAF

/caf-2018-report-in-three-giving-behaviours-by-age

سه الگوی رفتاری نیکوکارانه یعنی «کمک مالی به خیریه‌ها»، «مدت زمان کار داوطلبانه» و «کمک به افراد غریبه» بر اساس گروه‌های سنی مشارکت‌کنندگان در امور نیکوکاری در سال 2018


10 کشور برتر جهان در کارهای داوطلبانه | گزارش 2018 CAF

/top-10-countries-for-volunteering-time-2018

ده کشور برتر جهان از نظر درصد مشارکت افراد در کارهای داوطلبانه


10 کشور برتر جهان در کمک مالی به خیریه‌ها | گزارش 2018 بنیاد CAF

/top-10-countries-for-donating-money-2018

ده کشور برتر جهان بر اساس میزان مشارکت و تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها


نیکوکارترین کشورهای جهان در کمک به غریبه‌ها | گزارش 2018 بنیاد CAF

/top-10-countries-for-helping-a-stranger-2018

ده کشور برتر جهان بر اساس میزان مشارکت و تعداد افراد واقعی مشارکت‌کننده در شاخص «کمک به غریبه‌ها»