csr

ارتباط مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری جامعه محلی

/corporate-social-responsibility

آیا داستان روستائیانی که در مراسم بدرقه مدیرکل Sorwathe-S.A.R.L در «کینی هیرا» را شنیده‌اید؟ آنها حتی برای رئیس بخش سرمایه‌گذاری تولید چای شرکت Tea Importers، هدایایی نیز آورده بودند!! به نظر شما چه چیزی سبب ارتباط نزدیک افراد محلی با این فرد شده بود؟! در این نوشتار با تحلیل این داستان، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر وفاداری جامعه محلی را شرح خواهیم داد، با ما همراه باشید...


مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران

/tci-csr

مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران در قالب فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تعریف شده است.


مسئولیت اجتماعی همراه اول

/mci-csr

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مسئولیت و پاسخ گویی سازمان ها به عنوان پایه و اساس رفتارشان در اجتماع تاکید دارد و هدف آن کسب و کار مسئولانه همراه با تولید ثروت است.