ایما، انجمن امداد دانشجویی مردمی، با هدف ایجاد و بهبود شرایط تحصیلی برای کودکان بازمانده از تحصیل، همایشی تحت عنوان «بوی مهر» را برگزار می‌کند.