سلسله نشست‌های واکاوی مولفه‌های نذر فرهنگی، این بار با موضوع همگرایی اندیشه های نذر فرهنگی

زمان: شنبه ۶ آبان | ساعت ١۵-١٧
مكان: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران | سالن کمال


حضور برای عموم  آزاد و  رایگان