کمپانی یونیلیور، پوسترهای تبلیغاتی‌ای با هدف آگاهی سازی درمورد آب شفاف و سالم منتشر کرده است. پوسترهای مربوط به این کمپین تبلیغاتی جایزه spikes آسیا را از آن خود کرد. این پوسترها هرکدام یک آبراه را نشان می‌دهد. اولی آبراهی در منطقه‌ای روستایی و دومی، آبراه در ناحیه‌ای شهری.

در این پوسترها آب چنان شفاف نشان داده شده است که بیننده ابتدا متوجه وجود آب در تصویر نمی‌شود اما با کمی دقت، از قوطی کنسرو و اردکی که در حال شنا کردن است، متوجه وجود آب می شود.