باشگاه هواداران جمعیت امام علی (ع)، «نقش فقر در بازتولید خشونت» را با نگاهی به طرح طفلان مسلم برگزار کند.

در این نشست قرار است تاثیر «فقر» بر «بزهکاری» کودکان سنجیده شود.


زمان: دوشنبه ۱ آبان، ساعت ۱۷

مكان: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه مهدیزاده، پلاک ٢۴