حقوق انسانی و مدنی


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در حوزه حقوق انسانی و مدنی فعالیت دارند. هدف از تاسیس این موسسات ارتقا آگاهی عمومی نسبت به حقوق دیگران و همچنین دفاع از حقوق کودکان و زنان می‌باشد.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حقوق انسانی و مدنی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی