پروژه و موسسه شما، مثل خودتان، نیاز به شناسنامه دارد. بیانیه ماموریت و چشم‌انداز، شناسنامه خیریه شماست.
بیانیه ماموریت نوشتاری است که معرف هویت و اهداف موسسه خیریه شما به دیگران و حتی اعضای گروه و تیم کاری خودتان است. این بیانیه می‌تواند راهنمای تدوين برنامه‌ها و فعاليت‌ همه واحدها و شرح شغل افراد باشد.

در این نوشتار نحوه تدوين برنامه‌ها و چشم‌انداز فعاليت‌های خیریه در قالب PDF آمده است. 


بیانیه ماموریت چیست

بهترین راه اعلام بیانیه ماموریت

چرا باید بیانیه ماموریت بنویسیم

چگونه بیانیه ماموریت تدوین کنیم

ویژگی بیانیه ماموریت

بیانیه چشم انداز

تفاوت بیانیه ماموریت و چشم انداز

 MissionVision.pdf