موسسه خیریه نیکان ماموت، در تاریخ 10 و 11 اسفند بازارچه خیریه نوروزی برگزار می کند.

بازارچه خیریه نورزوی نیکان به آدرس شهرک غرب، میدان صنعت، اول خیابان ایران زمین،کانون فرهنگی قدس از ساعت 9 صبح تا 9 شب برپا می گردد.