همایش کارآفرینان خیّر، خیّرین کارآفرین، یکی دیگر از همایش‌‌های خیر ماندگار می‌باشد. در این همایش به بررسی نسبت نیکوکاری و کارآفرینی پرداخته می‌شود.