پیش نیاز مطالعه : مقاله «مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن» (قسمت چهارم)

شرکت فیلیپس (Philips)

اين شرکت مسئله و چالش اصلی خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی، به بحث آگاهی کودکان نسبت به زندگی سالم و فرهنگ‌ معرفی آن، اختصاص داده است. در اين مسیر شرکت فیلیپس با ترغیب کارکنان به مشارکت داوطلبانه در پروژه‌های تعريف شده به مدت سه روز در سال با هدف افزايش آگاهی کودکان دانش‌آموز در رابطه با الگوهای سلامتی و تندرستی، گام موثری برمیدارد. نمونه‌هايی از فعالیت‌های اين شرکت، عبارتند از:


حمايت از برنامه مدارس در جهت ترويج الگوهای بهینه مصرف انرژی مانند تجهیزات روشنايی، تدوين کتابچه‌های راهنما مختص دانش‌آموزان در رابطه با آب و هوا، بهداشت دهان و دندان، ورزش و محیط زيست و تدوين کتابچه‌های راهنما تحت عنوان «جنگاوران سلامتی» برای کارکنان فیلیپس، به منظور آشنا کردن دانش‌آموزان با نحوه زندگی سالم.


مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن


در نتیجه این اقدامات، انگیزه و تعلق‌خاطر کارکنان فیلیپس به شرکت در اثر افزايش آگاهی آنان درباره اهمیت دادن شرکت فیلیپس به موضوع سلامت و تندرستی جامعه، ارتقای قابل ملاحظه‌ای داشت. افزايش اعتبار، رضايت و وفاداری مشتريان کنونی و بالقوه و همچنین ايجاد ارتباط پاينده با کودکان تحت آموزش از ديگر نتايج مهم اين فعالیت بود.


شرکت Sekem

شرکت Sekem، تولید کننده‌ای پیشرو در زمینه مواد غذايی ارگانیك در مصر است که در سال 1977 تاسیس شده است. محصولات تولیدی اين شرکت، طیف وسیعی از غذاهای طبیعی، داروهای طبیعی، محصوالت لبنی، عسل، میوه، سبزيجات تا پنبه و منسوجات ارگانیك را شامل می‌شوند.

اين شرکت در راستای تدوين استراتژی پايداری شرکتی، چشم اندازی جسورانه و جامعی را در رابطه با توسعه اجتماعی و زيست محیطی تعريف کرده است:
بازيابی و احیای زمین‌های بیابانی از طريق شیوه‌های کشاورزی ارگانیك، تولید مواد‌غذايی ارگانیك برای بازارهای محلی و سرمايه‌گذاری مجدد سود شرکت در جامعه.


مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن

به گزارش سازمان‌ ملل متحد در سال ۲۰۰۹، بیابان‌زايی در منطقه عرب در حال گسترش بود. تا جايی که در حال حاضر دو سوم اين سرزمین‌ها را بیابان‌ها تشکیل داده‌اند. جلگه نیل در مصر يکی از مناطقی است که بیشترين آسیب را در اين زمینه ديده است. 

بخش کشاورزی مصر از گذشته نیز با مشکلاتی مواجه بوده است؛ يکی از دلايل اين امر، استفاده ناپايدار از کود‌ها و ديگر مواد‌شیمیايی در فعالیت‌های کشاورزی اين منطقه است.اين بیابان‌زايی فزاينده، هم اکنون يك پنجم سرزمین‌های عرب را تهديد می‌کند. 

شرکت Sekem الگوی کسب و کار نامرسومی ارائه داده است. با اينکه هدف اين شرکت، سودآوری است اما حداکثر‌سازی سود را به عنوان آرمان خود تعريف نکرده است. اين شرکت، از طريق شیوه به اشتراک‌گذاری سود، عايدی خود را با کشاورزان خرده پا در شبکه‌اش، سهیم می‌شود.


مرکز توسعه و فناوری‌های شرکت در ارتقای مهارت‌ها و ظرفیت‌های کارکنان، سرمايه‌گذاری می‌کند و مرکز پزشکی اين شرکت تاکنون برای بیش از سی هزار نفر از کارکنان و جامعه محلی خود، خدمات بهداشت و سلامت، فراهم کرده است.کلیه اين فعالیت‌ها فقط از طريق سرمايه‌گذاری مجدد سود، انجام شده است. شايان ذکر است که با موفقیت در بازارهای داخلی و جهانی، درآمد اين شرکت از سال 2006 تا 2010 ،سالانه چهارده درصد رشد داشته است. اين شرکت، ارتباطی آشکاری میان پايداری مالی و زيست محیطی را برای خود تعریف و به اثبات رسانیده است و این دو را وابسته به يکديگر می‌داند.

 نتیجه گیری

در سلسله مقالات «مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن»  تلاش گرديد ضمن مرور مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، با تاکید بر نظريه "کارول" و اصول ارائه شده وی در ارتباط با نقش و رسالت سازمان‌ها در زمینه مسئولیت‌اجتماعی و به منظور الگو‌سازی برای سازمان‌ها، به معرفی نمونه‌های موفق و سازمان‌های پیش‌رو در سطح جهانی به صورت عام و در جامعه ايران به شکل خاص، پرداخته شود. ضمن آنکه الگوی زير به عنوان فرايند اشاعه فرهنگ مسئولیت پذيری اجتماعی شرکتی، در جامعه اقتصادی ايران پیشنهاد می‌شود.


 

شکل 1 - الگوی اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی در ایرانراهکارهای عملی اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی

  • سازمان‌ها بايد به مفهوم مسئولیت‌ اجتماعی به عنوان يك فرصت نگاه کنند؛
  • مسئولیت‌ اجتماعی گزينه‌ای برای رشد و پايداری بیشتر جامعه ارائه می‌دهد. در اين رابطه، سازمانها بايد درباره اين مفهوم برنامه‌های مستمر آموزشی داشته باشند؛ چراکه افزايش آگاهی درباره مزايا و نقش حیاتی مسئولیت‌اجتماعی سازمان‌ها در بهبود رقابت‌پذيری و ارتقای استانداردهای اجتماعی، مؤثر می باشد؛
  • آموزشها در حوزه مسئولیت‌ اجتماعی سازمان‌ها، بايد هم برای مديران ارشد، و هم برای کارکنان در هر سازمانی، طراحی و اجرا شده و در تمام سطوح سازمانی بکار برده شوند. کارکنان بايد به طور جدی در مباحث مرتبط با اين مفهوم شرکت کنند، زيرا آنان رابط بین سازمان و محیط اطراف آن هستند؛
  • مديران سازمان‌های صنعتی و خدماتی بايد بدانند که سرمايه‌گذاری روی آموزش اين مفهوم، برای کارکنان می‌تواند به سودآوری در بلندمدت منجر شود. در حقیقت سرمايه‌گذاری روی مسئولیت اجتماعی، سرمايه‌گذاری در پايداری و رقابت‌پذيری است؛
  • سنجه‌های مسئولیت‌اجتماعی سازمان با اهداف و شايستگی محوری سازمان، بايد همسو باشند؛
  • مفهوم مسئولیت اجتماعی در فرهنگ سازمان، بايستی نهادينه گردد.


پیشنهاد مطالعه : مقاله «هرم کارول و مفهوم مسئوليت اجتماعی شركت‌ها»