به گزارش ویکی نیکی و به نقل از امینانه؛ در مورد اقدامات سازمان اوقاف در ساخت بیمارستان و مشارکت در این امر گفت: مطابق آمارها کشور ما در زمینه تعداد تخت‌های بیمارستانی کمبود دارد.

 وی ادامه داد: به همین منظور باید بیمارستان‌های مجهزی نه تنها در مراکز استان‌ها که در شهرستان ها ساخته شود.

این بازیگر سینما افزود: اینکه سازمان اوقاف به موضوع ورود پیدا کرده بسیار امر پسندیده‌ای است و امیدواریم که به زودی نیاز به تخت‌های بیمارستانی برطرف شود.

ولدبیگی فروش اوراق وقفی را ایده مناسبی برای ساخت بیمارستان دانست و گفت: امیدوارم مردم از این طرح استقبال کنند تا بیمارستان‌های متعددی ساخته شود.