حقوق زنان - برچسب:حقوق زنان

برچسب:حقوق زنان

سازمان های مردم نهاد، یکی از محورهای توسعه!!

/ngo-definition-it-s-goals/

مدیریت در سازمان‌های مردم نهاد پر است از درس‌هایی که دنیای کسب و کار باید از این سازمان‌ها بیاموزد. تحقق اهداف سازمانی به وسیله، انگیزش نیروی داوطلب (نه حقوق بگیر) برنامه‌ریزی برای انجام رسالت سازمان به جای برنامه‌ریزی برای برگشت سرمایه حرکت به پیش با تمام توان در صدر همه برنامه‌ها در...